100,000 تومان


آزمون كامل ارزیابی پنج بعد شخصيتي نئو همراه با تفسیر و نمودارها ويژه سازمان ها و كسب و كارها (ويرايش سازماني و حرفه اي)